Elverum Fotball

Organisering av lag

Organisering av lag

Et fotballag i en klubb har behov for flere forskjellige støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle er avhengig av hvor mange roller den enkelte oppgave fordeles på. Oppgavene kan fordeles på flere roller, men det bør minimum være følgende roller rundt et lag: trener, lagleder/oppmann, økonomiansvarlig og foreldrekontakt. Samme person kan ha flere roller, eller rollene/oppgavene kan fordeles på flere personer. Oppgavene vil naturlig nok endres etter som laget beveger seg oppover i aldersklasser/avdelinger.

Trener

Følger de retningslinjene som er gitt i Sportslig utviklingsplan for Elverum Fotball og etterlever instruks for trener i barne- og ungdomsavdelingene.

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet
 • Treningsopplegg
 • Treninger
 • Laguttak
 • Kampledelse
 • Delta på klubbens trener- og oppmannsmøter
 • Spillersamtaler/-møter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med oppmann og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Ta trenerkurs
 • Lagene oppfordres til å ha en hovedtrener som har hovedansvar for treningsopplegg
 • Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/treneransvarlig
 • Ha levert gyldig politiattest

Elverum Fotball er plukket ut til å være med i Kvalitetsklubbprosjektet til Norges Fotballforbund. Der settes det en rekke krav til kompetansen på våre trenere.

Følgende krav gjelder i barnefotballen (6-12 år):

 • Alle trenene skal ha Barnefotballkvelden
 • En trener pr. skolekrets i hvert årskull skal ha minst et delkurs fra NFF C-lisens

Ungdomsfotball (13-19 år):

 • Alle trenere skal ha Ungdomsfotballkvelden (ikke startet opp ennå i IØFK(
 • En trener pr. årskull med NFF C-lisens

Elverum Fotball jobber også med å få flere og flere av våre trenere i ungdomsavdelingen inn på UEFA B-lisens.

Lagleder / oppmann

 • Laglederen er bindeleddet mellom klubbens administrasjon og laget/teamet.
 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Oppmann/lagleder - har ansvar for organisering av lagets aktiviteter.
 • Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) på hjemmesiden
 • Oppdatering av trenerteam med kontaktinformasjon.
 • Ha gyldig politiattest
 • Orientere administrasjonen fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter
 • Arrangere foreldremøter
 • Samtykkeskejma ved bildetaking
 • Samarbeide med trenerne om spillermøter
 • Være kjent med Sportslig utviklingsplan
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside eller annen kommunikasjonskanal (for eksempel facebook)
 • Ansvarlig for at foreldre møter på dugnad - formidler viktigheten av dugnadsånden
 • Ansvarlig for påmelding til cuper
 • Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert
 • Ansvarlig for bestilling av utstyr/drakter til gitt tidspunkt, fylle ut lagskjema med nummer og navn til hver spillertrøye, og ansvarlig for at dette leveres tilbake innen gitt frist.
 • Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene.
 • Ansvarlig for omberamming av kamper
 • Gi beskjed til bortelag om hvilken bane og klokkeslett kampene går på.
 • Skaffe dommer til hjemmekamper, og varsle dommeransvarlig dersom dommere ikke møter til avtalt kamp.
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper

Evt

 • Bestille garderober i til hjemmekamper
 • Deltar på klubbens trener- og lagledermøter
 • Delta på kretsens ABC- laglederkurs

Økonomiansvarlig

 • Ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
 • Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
 • Levere forenklet regnskap til styret
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
 • Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagskassen)
 • Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben
 • Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv

Foreldrekontakt

 • Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
 • Bindeledd mellom trenere/oppmann og foreldregruppen
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere

RedElverum fotball  Postadresse: PPB 322, 2403 Elverum | Telefon: 62 41 60 77   | Faks: 62 41 56 73  | Orgnr. 974807734

Tekst fra nyhetssidene våre skal ikke gjengis uten henvisning og link til www.elverumfotball.no

Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med Elverum fotball. Bilder fra bildegalleriet kan ikke benyttes uten avtale.

På jakt etter personer i Elverum fotball? Klikk
her

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift